شادی

شاد باش

 
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٧  

کلمات کلیدی:
 
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٧  

روزي روزگاري در چزيره اي دور افتاده تمام احساسها كنارهم به خوبي و خوشي زندگي مي كردند . خوشبختي . پولداري . عشق . دانايي . صبر . غم . ترس . و....... هر كدام به روش خود مي زيستند .
تا اينكه يه روز
.....
دانايي به همه گفت : هر چه زودتز اين جزيره را ترك كنين ؛ زيرا به زودي آب اين جزيره را خواهد گرفت و اگر بمانيد غرق مي شويد
.
تمام احساسها با دستپاچگي قايقهاي خود را از انبار خونشون بيرون آوردند و تعميرش كردند و پش از عايق كاري و اصلاح پاروها ؛ آنها را به آب انداختند و منتظر روز حادثه شدند
.
روز حادثه كه رسيد همه چيز از يك طوفان بزرگ شروع شد و هوا به قدري خراب شد كه همه به سرعت سوار قايقها شدند و پارو زنان جزيره رو ترك كردند . در اين ميان ؛؛عشق؛؛ هم سوار برقايقش بود ؛ اما به هنگام دور شدن از جزيره ؛ متوجه حيوانات جزيره شد كه همگي يه كناز ساحل آمده يودند و ؛؛ وحشت ؛؛ را نگه داشته بودند و نمي گذاشتند كه او سوار برقايق شود . ؛؛ عشق ؛؛ سريعا برگشت و قايقش را يه همه حيوانها و ؛؛ وحشت ؛؛ زنداني شده توسط آنها سپرد . آنها همگي سوار شدند و ديگر جايي براي ؛؛ عشق ؛؛ نماند . قايق رفت و ؛؛ عشق ؛؛ در جزيره تنها ماند
.
جزيره لحظه يه لحظه بيشتر زير آب مي فت و ؛؛ عشق ؛؛ تا زير گردن درآب فرو رفته بود . او نمي ترسيد زيرا ؛؛ ترس؛؛ جزيره را ترك كرده بود . اما نياز به كمك داشت . فرياد زد و از همه احساسها كمك خواست . اول كسي جوابش را نداد . درهمان نزديكيها ؛ قايق دوستش ؛؛ پولداري ؛؛ را ديد و گفت : ؛؛ پولداري‌ ؛؛ عزيز يه من كمك كن .؛

؛؛ پولداري؛؛ گفت متاسفم قايق من پراز پول و شمش و طلاست و جاي خالي ندارد!!!
؛؛ عشق ؛؛ رو به شوي قايق ؛؛ غرور ؛؛ كرد و گقت : مرا نجات ميدهي ؟؟

غرور پاسخ داد : هرگز تو خيسي و مرا خيس مي كني .
؛؛ عشق ؛؛ رو به سوي ؛؛ غم ؛؛ كرد و گفت : اي ؛؛ غم ؛؛ عزيز مرا نجات بده
.
اما ؛؛ غم ؛؛ گفت : متاسفم عشق عزيز من اينقدر غمگينم كه يكي بايد بياد و خودمو نجات بده
!!
در اين بين ؛؛ خوشگذاراني ؛؛ و ؛؛ بيكاري ؛؛ از كنار عشق گذشتند ولي هرگز عشق از آنها كمك نخواست
!
از دور شهوت را ديد و به او گفت : ؛؛ شهوت ؛؛ عزيز مرا نجات ميدي ؟؟

شهوت پاسخ داد : هرگز...برو به درك.......... سالها منتظر اين لحظه بودم كه بميري !... حالا بيام نجاتت بدم ؟؟؟!!!!!
؛؛عشق؛؛ كه نمي توانست نا اميد بشه رو يه سوي خدا كرد و گفت : خدايا ... منو نجات بده
.
ناگهان صدايي از دور به گوشش رسيد كه فرياد مي زد : نگران نباش من دارم به كمكت مي آيم
.
عشق آنقدر آب خورده بود كه ديگه نمي توانست روي آب خودس را نگه دارد و بيهوش شد
.
پس از به هوش آمدن با تعجب خودش را در قايق دانايي يافت . آفتاب در حال طلوع مجدد بود و دريا آرامتر از همشه . جزيره آرام آرام داشت از زير هجوم آب بيرون مي آمد زيرا امتحام نيت قلبي احساسها ديگه به پايان رسيده بود
.
؛؛ عشق ؛؛ برخواست به دانايي سلام كرد و از او تشكر نمود
.
؛؛ دانايي‌ ؛؛ پاسخ سلامش را داد و گفت : من شجاعتش را نداشتم كه به سمت تو بيايم . ؛؛شجاعت‌ ؛ هم كه قايقش دور از من يود نمي توانست براي نجات تو راهي پيدا كند . پس مي بيني كه هيچكدام از ما تو را نجات نداديم ! يعني اتحاد لازم را بدون تو نداشتيم .؛؛ تو حكم فرمانده همه احساسها را داري ؛؛
.
؛؛عشق؛؛ با تعجب گفت : پس اون صدا كي بود كه به من گفت براي نجات من مي آيد ؟؟؟؟

دانايي گفت : اون زمان بود .
؛؛ عشق ؛؛ باتعجب گفت : زمان ؟؟!؟

دانايي لبخندي زد و پاسغ داد : بله ؛ زمان ؛؛؛ چون اين فقط زمان است كه لياقتش را دارد تا بفهمد كه ..........................عشق چقدر بزرگ است .


پس بدون كه عشق با منه دوستم داشته باش اي عزيز رفته ار دست......


کلمات کلیدی:
 
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٥  

this is my sign


کلمات کلیدی:
 
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٤  

Why Worry?

There are only two things in life to worry about:

 

 

 

Whether you are well

or whether you are sick.

 

If you are well,

 

then there is nothing to worry about.

 

 

But if you are sick,

 

there are only two things to worry about:

 

 

Whether you are going to get well

 

or whether you are going to die.

 

 

 

 

If you get well,

 

then there is nothing to worry about.

 

 

But if you die,

 

there are only two things to worry about:

 

Whether you are going to go to heaven

or whether you are going to go to hell.

 

If you go to heaven,

 

then you have nothing to worry about.

 

 

But if you go to hell,

 

you'll be so busy shaking hands with all your friends,

 

that you won't have time to worry!

So, Why Worry?

 

Be Happy

 

 

Do not cry if the Sun sets at the end of the day, because the tears will not let you enjoy the beauty of the Stars.

 


کلمات کلیدی:
 
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٤  

A WISH........ "

As I sat there in english class, I stared at the girl next to me. She was my so called 'best friend'. I stared at her long, silky hair, and wished she was mine. But she didn't notice me like that, and I knew it.

After class, she walked up to me and asked me for the notes she had missed the day before.I handed them to her. She said 'thanks' and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her, I want her to know that I dont want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I dont know why.

11th grade The phone rang. On the other end, it was her. She was in tears, mumbling on and on about how her love had broke her heart. She asked me to come over because she didn't want to be alone, so I did. As I sat next to her on the sofa, I stared at her soft eyes, wishing she was mine.

After 2 hours, one Drew Barrymore movie, and three bags of chips, she decided to go to sleep. She looked at me, said 'thanks' and gave me a kiss on the cheak. I want to tell her, I want her to know that I don't want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I dont know why.

Seinor year The day before prom she walked to my locker. "My date is sick" she said, hes not gonna go" well, I didn't have a date, and in 7th grade, we made a promise that if neither of us had dates, we would go together-just as 'best friends'. So we did. Prom night, after everything was over, I was standing at her front door step. I stared at her as she she smiled at me and stared at me with her crystal eyes. I want her to be mine, but she doesn't think of me like that, and I know it.

Then she said- "I had the best time, thanks!" and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her, I want her to know that I dont want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I don't know why.

A day passed, then a week, then a month. Before I could blink, it was graduation day. I watched as her perfect body floated likean angle up on stage to get her diploma. I wanted her to be mine- but she didn't notice me like that, and I knew it. Before everyone went home, she came to me in her smock and hat, and cried as i hugged her. Then she lifted her head from myshoulder and said- 'you're my best friend, thanks' and gave me a kiss on the cheek. I want to tell her, I want her to know that I dont want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I don't know why.

Now I sit in the pews of the church. That girl is getting married. That girl is getting married now. I watched her say 'i do' and drive off to her new life, married to another man. I wanted her to be mine, but she didn't see me like that, and I knew it. But before she drove gtaway, she came to me and said 'you came!'. She said 'thanks' and kissed me on the cheek. I want to tell her, I want her to know that I dont want to be just friends, I love her but I'm just too shy, and I don't know why.

Years passed, I looked down at the coffin of a girl who used to be my 'best friend'. At the service, they read a diary entry she had wrote in her high school years. This is what it read: I stare at him wishing he was mine; but he doesn't notice me like that, and I know it. I want to tell him, I want him to know that I don't want to be just friends, I love him but I'm just too shy, and I don't know why. I wish he would tell me he loved me! 'I wish I did too...' I thought to my self, and i cried. Do yourself a favor, tell her/him you love them. they won't be there forever.


کلمات کلیدی:
 
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٤  

Forgive Me When I Whine
========================

Today, upon a bus,
I saw a girl with golden hair.
and wished I was as fair.

When suddenly she rose to leave,
I saw her hobble down the aisle.
She had one leg and wore a crutch.
But as she passed, she passed a smile.

Oh, God, forgive me when I whine.
I have 2 legs, the world is mine.

I stopped to buy some candy.
The lad who sold it had such charm.
I talked with him, he seemed so glad.
If I were late, it'd do no harm.

And as I left, he said to me,
"I thank you, you've been so kind.
It's nice to talk with folks like you.
You see," he said, "I'm blind."

Oh, God, forgive me when I whine.
I have 2 eyes, the world is mine.

Later while walking down the street,
I saw a child with eyes of blue.
He stood and watched the others play.
He did not know what to do.

I stopped a moment and then I said,
" Why don't you join the others, dear?"
He looked ahead without a word.
And then I knew, he couldn't hear.

Oh, God, forgive me when I whine.
I have 2 ears, the world is mine.

With feet to take me where I'd go.
With eyes to see the sunset's glow.
With ears to hear what I'd know.
Oh, God, forgive me when I whine.
I've been blessed indeed, the world is mine.کلمات کلیدی:
 
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٤  

 کلمات کلیدی:
 
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٤  

دوخط موازي زاييده شدند.

پسركي دركلاس درس آ نهاراروي كا غذكشيد.

آن وقت دو خط موازي چشمشان به هم ا فتاد.

ودرهمان يك نگاه قلبشا ن تپيد ومهر يكديگررا درسينه جا دادند

خط اول نگاهي پر معنا به خط دوم كرد و گفت:

ما ميتوانيم زندگي خوشي دا شته باشيم...

خط دومي ازهيجان لرزيد...

خط اولي:..وخانه اي دا شته باشيم دريك صفحه دنج كا غذ...

من روزها كار مي كنم.مي توا نم خط كنار يك جاده ي متروك شوم...

يا خط كنار يك نرده بام...خط دومي گفت:من هم مي توا نم خط كنار يك گلدا ن چهار گوش گل سرخ شوم..

يا خط كنار يك نيمكت خالي دريك پارك كوچك و خلوت..

چه شغل شا عرانه اي.....!!

در همين لحظه معلم فر يا د زد:

دو خط موازي هيچوقت به هم نمي رسند و بچه ها تكراركردند!


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

من كه مي دانم شبي عمرم به پايا ن مي رسد نوبت خاموشي من سهل و آسان مي رسد

من كه مي دا نم كه تا سر گرم بزم ومستي ام مرگ ويرا نگرچه بي رحم وشتا بان مي رسد

پس چرا عاشق نباشم پس چرا عا شق نبا شم

من كه مي دا نم به دنيا اعتبا ري نيست نيست بين مرگ و آ دمي قول و قراري نيست نيست

من كه مي دانم ا جل نا خوا نده و بيداد گر سرزده مي آ يد و راه فراري نيست نيست

پس چرا عا شق نباشم پس چرا عاشق نباشم


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

زندگي رسم خوشا يندي ا ست.زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ.

پرشي دارد اندازه عشق...زند گي چيزي نيست كه لب طا قچه عادت از ياد من و تو برود

هر كجا هستم.باشم..آسمان مال من ا ست

پنجره.فكر.هوا.عشق.زمين مال من است

چه اهميت دارد گاه اگر ميرويند قارچ ها ي غربت!

رخت ها را بكنيم آب در يك قدمي است.

و بياريم سبد ببريم اينهمه سرخ.اينهمه سبز..

كار ما نيست شنا سا يي راز گل سرخ.

كار ما شايد اين است كه در افسون گل سرخ شناور باشيم

كار ما شايد اين است كه ميان گل نيلو فر وقرن پي آواز حقيقت بدويم...

{سپهري}


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

If you should die

before me, ask if you

could bring a friend.

-- Stone Temple Pilots

اگر تو خواستي قبل از من بميري بهم بگو كه مي خواي يه دوست رو هم همراه خودت ببري يا نه .

 

----------------------

If you live to be a hundred,

I want to live to be

a hundred minus one day,

so I never have to live

without you.

-- Winnie the Pooh

اگر مي خواي صد سال زندگي كني من مي خوام يه روز كمتر از صد سال زندگي كنم چون من هرگز نمي تونم بدون تو زنده باشم.

 

 

--------------------------

True friendship is

like sound health;

the value of it is

seldom known

until it is lost.

-- Charles Caleb Colton

دوست واقعي مثل سلامتي هست ارزش اون رو معمولا تا وقتي كه از دستش بديم نمي دونيم.

------------------------------

A real friend

is one who walks in

when the rest

of the world walks out.

يك دوست واقعي اوني هستش كه وقتي مياد كه تموم دنيا از پيشت رفتن.

----------------------------------

Don't

walk in front of me,

I may not follow.

Don't walk behind me,

I may not lead.

Walk beside me and

be my friend.

-- Albert Camus

جلوي من قدم بر ندار، شايد نتونم دنبالت بيام. پشت سرم راه نرو، شايد نتونم رهرو خوبي

باشم. كنارم راه بيا و دوستم باش.

 

------------------------------------

Friends are God's way of taking care of us.

دوستان، روش خدا براي محافظت از ما هستن.

----------------------------------------

Friendship is one mind

in two bodies.

-- Mencius

 

دوستي يعني يك روح در دو بدن .

----------------------------------------

I'll lean on you and

you lean on me and

we'll be okay

-- Dave Matthews

من به تو تكيه مي كنم و تو به من و اونوقت همه چيزمون مرتبه.

 

--------------------------------------------

If all my friends were

to jump off a bridge,

I wouldn't jump with them,

I'd be at the bottom to

catch them.

اگر تمام دوستام بخوان از يه پل رد بشن، من با اونا عبور نخواهم كرد، بلكه اون طرف پل خواهم بود براي كمك به اونا.

-----------------------------------------

Everyone hears

what you say.

Friends listen to

what you say.

Best friends

listen to what you don't

say.

هر كسي چيزايي رو كه شما مي گين مي شنوه. ولي دوستان به حرفاي شما گوش مي دن. اما بهترين دوستان حرفايي رو كه شما هرگز نميگين مي شنون.

 

---------------------------------------------

My father always used

to say that when you die,

if you've got five real friends,

then you've had a great life.;

-- Lee Iacocca پدرم هميشه بهم مي گه موقع مردن ، اگر پنج تا دوست واقعي داشته باشي ، اونوقت

هست كه زندگي بزرگي داشت?.

 

 

---------------------------------------------------

Hold a true friend with both your hands.;

-- Nigerian Proverb

يك دوست واقعي رو دو دستي بچسب.

------------------------------------------------

A friend is someone who knows

the song in your heart

and can sing it back to you

when you have forgotten

the words.;

 

-- Unknown

يه دوست، فردي هست كه آهنگ قلبت رو مي دونه و مي تونه وقتي تو كلمات رو فراموش مي

كني اونا رو واسه ات بخونه.


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

مردن چقدر حوصله مي خواد بي آنكه در سراسر عمرت يك روز.يك نفسبي حس مرگ زيسته باشي!

امضاي تازه ي من ديگر امضاي روزها ي دبستان نيست اي كاش آن نام را دوباره پيدا كنم..!

اي كاش آن كوچه را دوباره ببينم آنجا كه نا گهان يك روز نام كوچكم از دستم افتاد!

و لا به لاي خاطره ها گم شد آنجا كه يك كودك غريب با چشم هاي كودكي من نشسته است!

از دور لبخند او چقدر شبيه من است!آه اي شباهت دور!اي چشم هاي مغرور!

اين روزها كه جرات ديوانگي كم است بگذار باز به تو بر گردم بگذار دست كم گاهي تو را به خواب ببينم !

بگذار در خيال تو باشم...بگذار...بگذريم!!!

اين روزها ...خيلي...براي...گريه...دلم...تنگ...است!!!


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

چه کسي کشت مرا ؟

همه با آينه گفتم ، آري

همه با آينه گفتم ، که خموشانه مرا مي پاييد ،

گفتم اي آينه با من تو بگو

چه كسي بال خيالم را چيد ؟

چه كسي صندوق جادويي انديشه من غارت كرد؟

چه كسي خرمن رويايي گل هاي مرا داد به باد؟

سر انگشت بر آيينه نهادم پرسان :

چه كس آخر چه كسي كشت مرا

كه نه دستي به مدد از سوي ياري برخاست

نه كسي را خبري شد نه هياهويي در شهر افتاد ؟!

آينه

اشك بر ديده به تاريكي آغاز غروب

بي صدا بر دلم انگشت نهاد.


کلمات کلیدی: