مردن چقدر حوصله مي خواد بي آنكه در سراسر عمرت يك روز.يك نفسبي حس مرگ زيسته باشي!

امضاي تازه ي من ديگر امضاي روزها ي دبستان نيست اي كاش آن نام را دوباره پيدا كنم..!

اي كاش آن كوچه را دوباره ببينم آنجا كه نا گهان يك روز نام كوچكم از دستم افتاد!

و لا به لاي خاطره ها گم شد آنجا كه يك كودك غريب با چشم هاي كودكي من نشسته است!

از دور لبخند او چقدر شبيه من است!آه اي شباهت دور!اي چشم هاي مغرور!

اين روزها كه جرات ديوانگي كم است بگذار باز به تو بر گردم بگذار دست كم گاهي تو را به خواب ببينم !

بگذار در خيال تو باشم...بگذار...بگذريم!!!

اين روزها ...خيلي...براي...گريه...دلم...تنگ...است!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید