دوخط موازي زاييده شدند.

پسركي دركلاس درس آ نهاراروي كا غذكشيد.

آن وقت دو خط موازي چشمشان به هم ا فتاد.

ودرهمان يك نگاه قلبشا ن تپيد ومهر يكديگررا درسينه جا دادند

خط اول نگاهي پر معنا به خط دوم كرد و گفت:

ما ميتوانيم زندگي خوشي دا شته باشيم...

خط دومي ازهيجان لرزيد...

خط اولي:..وخانه اي دا شته باشيم دريك صفحه دنج كا غذ...

من روزها كار مي كنم.مي توا نم خط كنار يك جاده ي متروك شوم...

يا خط كنار يك نرده بام...خط دومي گفت:من هم مي توا نم خط كنار يك گلدا ن چهار گوش گل سرخ شوم..

يا خط كنار يك نيمكت خالي دريك پارك كوچك و خلوت..

چه شغل شا عرانه اي.....!!

در همين لحظه معلم فر يا د زد:

دو خط موازي هيچوقت به هم نمي رسند و بچه ها تكراركردند!

/ 0 نظر / 5 بازدید