mybirthday

آ

... آسمان باردار بود و مادر هم ! هوا بوی باران ميداد و چشمها همه مظطرب بود ...کی باران ميآيد؟07.gif

ب

...باران می آمد .آن روز که زاده شدی مثل باران باران باران ....

 07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

آ

... آواز باران روی شيشه های خانه دلنشين بود و چشمهای پر از اظطراب حالا ديگر پر از آرامش بود.

 07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

ن

نامت را شادی گذاشتند . و خدا آنروز ميدانست چه در انتظارت است !  همچون   مادر موعود ويا ديگر قهرمانان خاموش اين قرون -  مرد مشتری آوازه و شکوه است و زن بهای آن را می پردازد

07.gif07.gif07.gif07.gif

تولدم مبارک!35.gif07.gif10.gif

/ 0 نظر / 18 بازدید